Oulun Kauppaklubi ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Oulun Kauppaklubi ry. kotipaikkana Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on liittää läheiseen yhteyteen liike-elämän ja muiden alojen etiikan edistämistä harrastavia ja vaalivia henkilöitä ja yhteisöjä järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia.

2 § Klubin pöytäkirjat ja kirjanpito laaditaan suomeksi, mutta esitykset voivat tapahtua kummallakin kotimaisella kielellä.

3 § Klubin jäseniä ovat henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet, jotka molemmat ovat vuosijäseniä. Jäseneksi voi päästä jokainen hyvämaineinen liiketoiminnan eettisiä periaatteita noudattava ja kehittävä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Klubin jäsenyyttä on anottava klubin hallitukselta, jonka tulee olla yksimielinen valinnassaan. Liittymismaksun lisäksi henkilö- ja yhteisöjäsenet maksavat vuosittain vahvistettavan jäsenmaksun. Henkilö- ja yhteisöjäsenille vahvistettavat jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia.

Klubista eroaminen on ilmoitettava hallitukselle tahi sen puheenjohtajalle kirjallisesti taikka ilmoitettava suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroavan jäsenen on suoritettava puolivuotismaksu siltä vuosipuoliskolta, jolloin ero tapahtuu.

5 § Klubin hallituksessa on kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan henkilöjäsenten/yritysjäsenten keskuudesta klubin vaalikokouksessa yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollen päätösvaltainen vähintään kolmen (3) jäsenen läsnä ja yhtä mieltä ollessa. Hallituksen puheenjohtaja on samalla myös klubin puheenjohtaja. Hänen poissa olleessaan hallituksen ja klubin puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja.

6 § Klubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi joko taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

7 § Hallituksen tehtäviin kuuluu:

valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,
valita klubin jäsenistä taloudenhoitaja ja sihteeri, jotka toimet saatetaan uskoa samallekin henkilölle, sekä määrätä näistä toimista suoritettavat palkkiot,
laatia kohdassa 2) mainittujen virkailijoiden ohjesäännöt,
vuosittain laatia päättyneen vuoden toiminta- ja tilikertomus ynnä seuraavan vuoden talousarvioehdotus,
kutsua klubin jäsenet kokouksiin mikä kutsuminen, samoin kuin muutkin tiedonannot jäsenille, on toimitettava joko kirjeellisesti tai ilmoituksella kahdessa paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsut ja tiedonanto katsotaan laillisesti toimitetuksi, jos kirje on postitettu tahi sanomalehti-ilmoitus julkaistu vähintään viisi (5) päivää ennen kokouspäivää.

8 § Klubin varsinaiset kokoukset ovat:

1. Vuosikokous maaliskuussa, jossa

esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös ynnä tilintarkastajain lausunto sekä
keskustellaan ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta ja muista vuosikertomuksen ehkä aiheuttamista toimenpiteistä.

2. Vaalikokous marraskuussa, jossa

valitaan jäsenet hallitukseen eroamisvuorossa olevien sijaan;
valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet;
vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio; sekä
määrätään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Näissä kokouksissa käsitellään myös muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Kokouksissa tehdään eri mielipiteiden esiintyessä päätökset avonaisella äänestyksellä, paitsi vaaleissa, joissa hallituksen jäsenten valitseminen sekä jäsenten erottaminen on aina, ja muut vaalit vaadittaessa, toimitettava lipuilla. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

10 § Klubin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ovat ne ynnä luettelo klubin omaisuudesta ennen maaliskuun 1 päivää jätettävä tilintarkastajille, jotka viimeistään saman kuun 15 p:nä mutta kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antavat tarkastuskertomuksensa hallitukselle.

11 § Tarkempia määräyksiä klubin sisäistä elämää koskevista asioista annetaan erityisissä klubin hyväksymissä järjestyssäännöissä.

12 § Jäsenenä olevaa henkilöä tai yhteisöä, joka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, käyttäytyy arvottomasti, syyllistyy toiminnassaan tahallisiin, vakaviin lainrikkomuksiin tai toimii muutoin yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti rangaistakoon joko varoituksella tai klubista erottamisella. Asian päättää hallitus. Jos hallitus on päättänyt jäsenen erottaa, on jäsenellä oikeus saattaa asia klubin kokouksen ratkaistavaksi, mutta on hänen esitettävä kirjallinen vaatimus siitä klubin puheenjohtajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

13 § Klubin toiminnan lopettamista tai näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava päätös on tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väliaika on ainakin 14 päivää vähintään kolmenneljänneksen (3/4) äänienemmistöllä. Klubin lopettamispäätös voidaan tehdä vain kokouksissa, joissa vähintään 1/3 klubin jäsenistä on saapuvilla.

14 § Klubin toiminnan lakattua näiden sääntöjen 13 §:n mukaan, ovat klubin varat jätettävä Oulun kauppakamarin haltuun hoidettaviksi ja käytettäviksi kauppa- ja taloustieteellisen sekä muun yleishyödyllisen taloudellisen valistustoiminnan harjoittamiseen Oulun kaupungissa ja sen ympäristössä.

15 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Huonetaulu


Yrityksen tarkoituksen toteuttamiseksi yrityksen on tuotettava voittoa.

Toimi niin, että tekosi kestävät niin henkilöstön, läheistesi, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin yhteiskunnankin tarkastelun ja kritiikin nyt ja tulevaisuudessa.

Nykyajasta ja elämän 'projektiluontoisuudesta' huolimatta – pyri aina pitkäjänteiseen toimintaan. Rakenna yritystäsi kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti.

Arvoista suurin on pitää yritys ja sen työyhteisö terveenä, hyvämaineisena ja elinvoimaisena nyt ja aina.

Huolehdi henkilökuntasi arvosta ja arvokkuudesta joka tilanteessa.

Käytä ja jaa yrityksesi tulos oikeudenmukaisesti.

Huolehdi, että käytät aikaasi tasapuolisesti työn, perheesi ja ystävien suhteen.

Ole avoin suhteessa ympäröivään maailmaan. Jatkuva elinikäinen itsensä kehittäminen paremmaksi yhteiskunnan jäseneksi on jokaisen velvollisuus.